Modeller for erstatningsopgørelser

Læs mere om de to erstatningsopgørelsesmodeller

Til brug for sagens videre behandling skal du udfylde et oplysningsskema. 

Typen af oplysningsskema du skal udfylde, afhænger af hvilken erstatningsopgørelsesmetode, du har valgt. Oplysningsskemaet skal indsendes sammen med en revisorerklæring fra en godkendt revisor samt øvrige relevante bilag. 

Erstatningsopgørelsesmodeller

På siden kan du læse mere om de to erstatningsopgørelsesmodeller, der bruges til opgørelsen af erstatning eller kompensation til minkvirksomhederne.

Når erstatnings- og taksationskommissionerne beregner din nedlukningserstatning, opgøres erstatningen enten med udgangspunkt i den skemalagte model eller efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning.

Valg af erstatningsopgørelsesmodel

Du kan som udgangspunkt selv vælge, hvilken erstatningsopgørelsesmodel du ønsker at søge. Din mulighed for at vælge opgørelsesmodel, kan dog være indskrænket. Hvis du ikke havde egenproduktion af mink i 2020 kan du kun vælge, at få opgjort erstatningen for værdien af minkvirksomheden efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatningen. 

Læs mere om de to modeller

Den skemalagte model

Erstatning efter de ekspropriationsretlige principper

 

Har du valgt den skemalagte model, men i stedet ønsker erstatningen opgjort efter de ekspropriationsretlige principper - modellen, kan du ændre dit valg. For at ændre dit valg af opgørelsesmodel skal du kunne sandsynliggøre, at du vil kunne få en højere erstatning, ved erstatning opgjort efter de ekspropriationsretlige principper, end efter den skemalagte model.

Du kan ændre dit valg af opgørelsesmodel, indtil der er indgået forlig, eller indtil der er truffet afgørelse i din sag.

 

Med eller uden egenproduktion af mink i 2020

Har din minkvirksomhed haft egenproduktion af mink i 2020, kan du modtage erstatning opgjort efter den skemalagte model eller efter de ekspropriationsretlige principper. Du kan læse mere om de to forskellige erstatningsmodeller nedenfor.

Har din minkvirksomhed ikke haft egenproduktion af mink i 2020, har du kun mulighed for at ansøge om erstatning opgjort efter ekspropriationsretlige principper. 

Det samme gør sig gældende, hvis du havde planlagt opstart af minkproduktion i 2020 eller 2021. Du skal ansøge om at få opgjort din erstatning efter de ekspropriationsretlige principper. Du kan læse mere om ’ Erstatning efter de ekspropriationsretlige principper’ nedenfor.

 

Erstatning efter den skemalagte model

På siden kan du læse mere om den skemalagte model. Den skemalagte model er for dig, som ønsker erstatning opgjort efter en række skemalagte standardværdier.

I den skemalagte model vil erstatningsudmålingen bliver foretaget efter i nedlukningsbekendtgørelsens §§ 4-10.

Når du ansøger om erstatning efter den skemalagte model, skal du indsende et oplysningsskema. Oplysningsskemaet er ved at blive testet og kvalitetskontrolleret, og er derfor ikke tilgængeligt endnu. Oplysningsskemaet vil blive tilgængeligt på denne hjemmeside, så snart det er muligt.

Elementer i erstatningsopgørelsen

Erstatning opgjort efter den skemalagte model vil blive beregnet på baggrund af virksomhedens enkelte dele. 

Den skemalagte model sikrer, at du kan modtage erstatning for nedenstående elementer i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2030:

 • Erstatning for tabt fremtidig indtjening ved produktion af mink
 • Erstatning for minkspecifikke anlægsaktiver
 • Erstatning for ledig bur- og staldkapacitet
 • Erstatning for salg af levende avlsdyr (accessorisk virksomhed)
 • Erstatning for pelsning for tredjemand (accessorisk virksomhed)
 • Erstatning for anden minkspecifik accessorisk virksomhed (øvrig accessorisk virksomhed) 
 • Kompensation for anden virksomhed, som ikke kan omstilles eller videreføres (ekstension)
 • Kompensation for rimelige omkostninger til passiv bevarelse og nødtørftigt vedligehold 

Minkspecifik accessorisk virksomhed omfatter salg af levende avlsdyr, pelsning for tredjemand og øvrig accessorisk virksomhed. Øvrig accessorisk virksomhed kan f.eks. være produktion af bure, produktion af minkfoder, produktion af fodermaskiner, pasning af mink mm.

For at modtage erstatning for en minkspecifik accessorisk virksomhed er det et krav, at denne er registreret på samme CVR-nummer som din minkproduktion.  

Læs mere på siden om følgeerhverv

Den skemalagte model giver mulighed for ekstension. Dette betyder, at hvis du har haft ikke-minkrelateret virksomhed under samme CVR-nummer som din minkproduktion, har du mulighed for at ansøge om kompensation for anden virksomhed, som ikke kan omstilles eller videreføres.

Der gives ikke erstatning for værdien af jord. 

Erstatning opgjort efter de ekspropriationsretlige principper

På siden kan du læse mere om erstatning efter de ekspropriationsretlige principper.

Du kan modtage erstatning efter de ekspropriationsretlige principper, hvis du har haft egenproduktion af mink i 2018, 2019 eller 2020, eller hvis du har gjort konkrete tiltag til opstart af minkproduktion i 2020 eller 2021. 

Erstatningen vil blive opgjort efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning og baserer sig på en individuel vurdering af din virksomhed.  

Når du ansøger om erstatning efter de ekspropriationsretlige principper, skal du indsende et oplysningsskema.

Læs mere under afsnittet ’Sagsbehandlingsproces’.

 

Oplysningsskema - Ekspropriationsretlige principper

Erstatning og opgørelsesmetoder

Værdiansættelsen forventes at ske efter de almindelige principper for værdiansættelse af en virksomhed. Værdiansættelsen vil enten ske med udgangspunkt i kapitalværdien eller substansværdien af din virksomhed.  

Ved kapitalværdien foretager erstatnings- og taksationskommissionen deres vurdering med udgangspunkt i værdien af virksomhedens forventede pengestrømme og virksomhedens økonomiske merværdi. Dette gøres ved brug af DCF-modellen og EVA-modellen, der almindeligvis også anvendes ved værdiansættelse af virksomheder.

Ved værdiansættelse efter substansværdien tages der udgangspunkt i værdien af virksomhedens aktiver.

Virksomhedens aktiver omfatter blandt andet varelager, inventar og patenter. Substansværdimetoden er en almindelig værdiansættelsesmetode til estimering af handelsværdien for specialiserede aktiver, når der ikke er et aktivt marked, som prisen kan sættes ud fra.

Metoden afspejler idéen om, at handelsværdien af et aktiv ikke bør overstige omkostningen til at anskaffe et tilsvarende aktiv med samme karakteristika.

Ved erstatning efter de ekspropriationsretlige principper gives der mulighed for ekstension. Dette betyder, at hvis du har haft ikke-minkrelateret virksomhed under samme CVR-nummer som din minkproduktion, har du mulighed for at ansøge om også at modtage kompensation for denne del af virksomhed, hvis den ikke kan omstilles eller videreføres. 

Der gives ikke erstatning for værdien af jord. 

Læs mere om Følgeerhverv

Dvalekompensation

På siden kan du læse mere om dvalekompensation. Dvalekompensation er for de minkvirksomheder, der ønsker at genoptage sin minkproduktion, når det midlertidige forbud mod hold af mink ophører.

Som ejer af en minkvirksomhed kan du søge om dvalekompensation, hvis du ønsker at genoptage driften af din minkvirksomhed, når det midlertidige forbud mod hold af mink ophører.

Der er tre kriterier for at søge om dvalekompensation. Du skal opfylde mindst èt af kriterierne for at kunne ansøge om dvalekompensation. 

 • Din virksomhed skal have været i drift frem til den 4. november 2020 og have haft egenproduktion af mink i Danmark i 2018, 2019 og/eller 2020. 
 • Din virksomhed skal være ophørt i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020 og skal have haft egenproduktion af mink i Danmark i 2018, 2019 eller 2020. 
 • Din virksomhed skal have været i drift frem til den 4. november 2020 og have planlagt og gennemført konkrete tiltag for at opstarte egenproduktion af mink i Danmark i 2020 eller 2021. 

Hvis du som minkvirksomhed har søgt om dvalekompensation, men på et senere tidspunkt beslutter at lukke din minkproduktion permanent, har du mulighed for at ændre til permanent nedlukningserstatning.

Dette kan du gøre frem til den 31. december 2023. 

Vælger du at lukke din minkproduktion permanent, skal den modtagne dvalekompensation tilbagebetales. 

Læs mere om dvalekompensation

Sagsbehandlingsproces

Når Minksekretariatet har modtaget sagen fra Fødevarestyrelsen, vil Minksekretariatet kontakte dig eller din eventuelle repræsentant via Digital Post. Du bliver bedt om at udfylde et oplysningsskema, som skal danne grundlag for beregningen af din erstatning.

I oplysningsskemaet kan du indtaste de forskellige omkostninger du har haft i forbindelse med det midlertidige forbud, f.eks. omkostninger til el, husleje og vedligehold af anlægsaktiver.

Du kan angive i oplysningsskemaet, om du ønsker besigtigelse.

Formanden for kommissionen vil med udgangspunkt i dit ønske beslutte, hvorvidt der er behov for en besigtigelse eller ej. Hvis avler og kommissionen ikke er enige om behovet for besigtigelse, aftales den nærmere proces i dialog mellem avleren og Minksekretariatet.

Når erstatnings- og taksationskommissionen, og Minksekretariatet, som betjener kommissionen har behandlet din ansøgning og indsendte oplysningsskema, vil du modtage et forslag til forlig.

Du kan vælge enten at acceptere eller afvise dette forlig. Forliget vil indeholde din sags faktiske og retlige omstændigheder samt erstatnings- og taksationskommissionens forslag til erstatningsopgørelse.

Hvis du og sagens øvrige parter accepterer forslaget til forliget, vil Fødevarestyrelsen håndtere udbetalingen af erstatningen. Accepterer du eller sagens øvrige parter ikke forliget inden 14 dage efter modtagelsen, vil erstatnings- og taksationskommissionen træffe afgørelse om din erstatning.

Du har mulighed for at påklage afgørelsen til 2. instans senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne.

 

Blanketter

 

Kompensationsopgørelsesmodel

Når du søger om dvalekompensation, kan du få kompensation for faste omkostninger, inklusive nødvendige driftsomkostninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter i dvaleperioden.

Du vil derfor som oftest kunne modtage kompensation for omkostningstyper såsom:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
 • El og opvarmning
 • Nødvendig, løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software mv.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Øvrige faste omkostninger
 • Visse renteomkostninger og gebyrer
 • Nødvendige lønomkostninger

Nedenfor kan du finde et link til Fødevareministeriets liste med en nærmere beskrivelse af de faste omkostninger, der kan berettige til kompensation.

Bekendtgørelse om minkvirksomheders ansøgning til dvalekompensation

Fødevareministeriets vejledning om dvalekompensation

 

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over din afgørelse, kan du bruge Minksekretariatets klageblanket. Det er også muligt, at indsende en klage til 1.instans@minksekretariatet.dk.
Når Minksekretariatet har modtaget din klage, vil vi vurdere din klage og dens indhold. Minksekretariatet vil herefter enten genoptage sagen i 1. instans eller sende klagen til Minksekretariatets 2. instans, som betjener overerstatnings- og taksationssekretariatet.

Når klagen er modtaget i overerstatnings- og taksationskommissionen, vil du blive orienteret om klagens modtagelse og indhold. Herefter vil Minksekretariatets 2. instans i samarbejde med en formand for kommissionen vurdere klagen og sagens materiale. De vil på baggrund af denne vurdering tage stilling til, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller om der er behov for yderligere materiale eller uddybning af klagen.

Blanket til klage

 

Fandt du, hvad du søgte?

Ellers så tag et kig på vores liste over ofte stillede spørgsmål.

Se mere

Senest opdateret 07-09-2023