Erstatnings- og taksationskommissioner

Fakta om Erstatnings- og taksationskommissionerne

På siden kan du finde oplysninger om erstatnings- og taksationskommissionerne.

Der er nedsat seks erstatnings- og taksationskommissioner, som har til opgave at vurdere og fastsætte erstatningen og kompensationen til minkvirksomhederne og følgehvervene.

Hver kommission består af minimum en formand og en række medlemmer. For hver enkelt sag udtager formændene for den konkrete erstatnings- og taksationskommission fire medlemmer fra en samlet liste over medlemmer til behandling af den enkelte sag. På den måde sikrer formændene, at der eksisterer den nødvendige fagkundskab og dermed relevant kendskab og erfaring i sagsbehandlingen.

Hver sag behandles dermed af en formand og fire medlemmer. Formændene kan beslutte at indkalde særlig fagkundskab, hvis det vurderes nødvendigt i den konkrete sag. Det vil sige, at de kan indkalde personer, som har en specifik viden og fagligt kendskab, som ikke er repræsenteret blandt de medlemmer, som kommissionerne ellers kan vælge, og som har betydning for vurderingen af erstatningen eller kompensationen.

Kommissionerne er opdelt efter geografisk område og erstatningsfokus.

Kommissionernes fokus
De seks Erstatnings- og taksationskommissioner er opdelt efter erstatningsfokus og region, som beskrevet her:

Permanent nedlukning: Fire regionale erstatnings- og taksationskommissioner med fokus på erstatning til minkvirksomheder, der ønsker permanent nedlukning.

Dvale: En national erstatnings- og taksationskommission med fokus på erstatning til minkvirksomheder, der vil gøre brug af dvaleordningen.

Følgeerhverv: En national erstatnings- og taksationskommission med fokus på erstatning til virksomheder i følgeerhverv til dansk minkproduktion. 

Erstatnings- og taksationskommissionernes opgaver
Erstatnings- og taksationskommissionerne har til opgave at vurdere og træffe afgørelse om, hvilken erstatning og kompensation minkvirksomhederne skal have.

Samtidig skal kommissionerne afgøre om følgeerhvervene har krav på kompensation, og i så fald udmåle størrelsen af kompensationen.

Ved behandlingen af den enkelte sag skal formændene og medlemmerne bl.a. have indsigt i:

  • Vurdering af ejendomme, driftsmidler, inventar mv.
  • Salg af virksomhed
  • Revision og regnskab
  • Minkproduktion, pelsindustri, fodervirksomhed mv.

Formændene skal indkalde til en besigtigelsesforretning, hvor kommissionen og parterne i sagen besigtiger virksomheden for at vurdere erstatnings- og kompensationsstørrelsen. Formændene kan dog vælge at afgøre erstatnings- og kompensationsstørrelsen på et skriftligt grundlag, hvis sagen er tilstrækkelig oplyst.

For at sikre en ensartethed i vurderingen og afgørelserne af erstatninger og kompensation på tværs af kommissionerne og på tværs af landet, er der indarbejdet en række interne retningslinjer for sagsbehandlingen. Tilsvarende vil kommissionerne løbende kalibrere og dermed sammenligne sager på tværs for at sikre ens praksis. 

Kommissionsmedlemmer og formænd

Nedenfor finder du en liste over formænd for erstatnings- og taksationskommisionerne. Her finder du også et link til listen over de udpegede kommisionsmedlemmer.

Formænd i Erstatnings- og taksationskommissioner

Navn på formand

Hverv/tidligere hverv

Jan Uffe Rasmussen Fhv. landsdommer
Carsten Michelsen Fhv. dommer
Poul Erik Nielsen Dommer
Marianne Madsen Fhv. dommer
Niels Bjerre Dommer
Søren Sørup Hansen Fhv. retspræsident
Svend Erik Hansen Fhv. dommer
Margit Stassen Fhv. landsdommer
Henrik Gam Fhv. landsdommer
Peer Schamburg-Múller Vicedirektør, ekstern lektor,
adj. professor, censorformand
Poul Holm Fhv. dommer
Jørgen Bjerkesmoen Petersen Fhv. dommer
Jøren Ullits Riismøller Lektor i offentlig ret, Ph.d. og formand for
taksationsmyndigheden for vedvarende energi
Poul Hald Andersen Fhv. dommer
Lene Sadolin-Holst Dommer
Betina Juul Heldmann Retspræsident
Jette Fjordbak Skole Dommer
Inge Neergaard Jessen Landsdommer

Udpegede kommisionsmedlemmer

Liste over kommissionsmedlemmer

 

Formænd i Overerstatnings- og taksationskommissioner

Navn på formand

Hverv/tidligere hverv

Bodil Ruberg Fhv. retspræsident
Eva Staal Fhv. landsdommer
Maria Elisabeth Mejnertz Fhv. landsdommer
Jens Rosenløv Fhv. landsdommer
Søren Rune Schrøder Dommer
Vagn Kastbjerg Fhv. retspræsident

 

Erstatnings- og taksationskommissionernes sammensætning

På siden kan læse mere om, hvordan erstatnings- og taksationskommissionerne sammensættes og med hvilke medlemmer.

Kommissionerne er nedsat af Fødevareministeriet med afsæt i ”Bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv i medfør af § 8, stk. 5, § 10 a, stk. 1, og § 10 b i lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, jf. lovbekendtgørelse nr. 1211 af 7. juni 2021.”

Gå til lovbekendtgørelse nr. 1211

Fødevareministeren har nedsat de seks erstatnings- og taksationskommissioner og fire Overerstatnings- og taksationskommissioner og udpeger én eller flere formænd for hver.

Formændene skal have en juridisk baggrund. Hovedparten af formændene har derfor en baggrund som dommere.

Fødevareministeren udpeger ligeledes personer til en liste med medlemmer, hvorfra formændene vælger fire medlemmer ved behandlingen af hver enkelt sag. Listen af medlemmer er blevet sammensat på baggrund af indstillinger fra bl.a. Det Danske Minkerhverv, Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR – danske revisorer.

Medlemmerne skal bl.a. have indsigt i fagområder så som:

  • Vurdering af ejendomme, driftsmidler, inventar mv.
  • Salg af virksomhed
  • Revision og regnskab
  • Minkproduktion, pelsindustri, fodervirksomhed mv.

Fødevareministeren kan til enhver tid ændre antallet af kommissioner og fordelingen af opgaver mellem kommissionerne, hvis der vurderes behov herfor. 

Kommissionernes uafhængighed

På siden kan du læse mere om kommissionernes opdrag samt deres uafhængighed.

Erstatnings- og taksationskommissionerne er uafhængige forvaltningsmyndigheder. Ved behandling af sagerne, er Minksekretariatets medarbejdere derfor kun underlagt de enkelte kommissionsformænd – og ikke andre myndigheder.

Minksekretariatet er placeret under Trafikstyrelsen, fordi styrelsen har erfaring med behandling af ekspropriationsudvalgssager. 

Tilsvarende uafhængighed gælder også for overerstatnings- og taksationskommissionerne. Overerstatnings- og taksationskommissionerne er således også fuldstændig adskilte fra kommissionerne, ligesom Minksekretariatet også består af adskilte enheder, der forestår sagsbehandlingen separat for henholdsvis enten erstatnings- og taksationskommissionerne eller overerstatnings- og taksationskommissionerne. 

Overerstatnings- og taksationskommissionerne

På siden kan du læse mere om forholdet mellem erstatnings- og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne, samt hvad du skal gøre, hvis du er utilfreds med en afgørelse.

Hvis en part ikke er tilfreds med en afgørelse truffet af erstatnings- og taksationskommissionen for enten dvalekompensation eller nedlukningserstatning til minkvirksomheden eller følgeerhvervet, kan afgørelsen påklages til overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Enhver part i sagen kan påklage sagen til overerstatnings- og taksationskommissionen, som så vurderer klagen og enten fastholder afgørelsen eller fastlægger en anden erstatning.

Parter i sagen vil typisk være minkvirksomheden eller følgeerhvervsvirksomheder samt disses repræsentant i form af advokat eller revisor. Panthavere og andre rettighedshavere vil også kunne være part i sagen. Endeligt er Fødevarestyrelsen part i sagen på vegne af staten.

Hvis en part ikke accepterer overerstatnings- og taksationskommissionens afgørelse, er det muligt at indbringe sagen for domstolene. 

Minksekretariatet

På siden kan du læse mere om Minksekretariatet.

Minksekretariatet har til opgave at betjene erstatnings- og taksationskommissionerne, såvel som overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Minksekretariatet består af to adskilte dele, hvor den ene varetager sagsbehandlingen for 1. instans (erstatnings- og taksationskommissionerne), og den anden for 2. instans (overerstatnings- og taksationskommissionerne).

Minksekretariatets opgaver består i at yde kommissionerne juridisk og administrativ bistand. Minksekretariatet bistår derfor kommissionerne med sagsbehandlingen, indhentelse af oplysninger fra de relevante parter – herunder fra virksomheden, Fødevarestyrelsen, øvrige som er part i sagen m.fl. Minksekretariatet forbereder sagsfremstilling og afgørelser om erstatning og kompensation.

Det vil derfor også være Minksekretariatet, som udsender materiale, breve m.v. til minkvirksomheder og følgeerhverv, der søger om erstatning og kompensation.

Minksekretariatet hører under Trafikstyrelsen, fordi styrelsen har erfaring med behandling af ekspropriationsudvalgssager. 

Fandt du, hvad du søgte?

Ellers så tag et kig på vores liste over ofte stillede spørgsmål.

Se mere

Senest opdateret 13-03-2023