Siden opdateres. 

Erstatnings- og taksationskommissioner

Fakta om Erstatnings- og taksationskommissionerne

På siden kan du finde oplysninger om erstatnings- og taksationskommissionerne.

(Oplysningerne er senest opdateret den 24. maj 2024)

Der er nedsat seks erstatnings- og taksationskommissioner, som har til opgave at vurdere og fastsætte erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv.

Hver kommission består af en formand og en række medlemmer.

For hver enkelt sag udtager formanden tre medlemmer fra en samlet liste over medlemmer. På den måde sikrer formændene, at der er den nødvendige fagkundskab og dermed relevant kendskab og erfaring i sagsbehandlingen.

Kommissionernes fokus
De seks Erstatnings- og taksationskommissioner er opdelt efter geografisk område og erstatningsfokus som beskrevet her:

Permanent nedlukning: Fire regionale erstatnings- og taksationskommissioner med fokus på minkvirksomheder, der ønsker permanent nedlukningserstatning.

Dvale: En national erstatnings- og taksationskommission med fokus på erstatning til minkvirksomheder, der vil gøre brug af dvaleordningen.

Følgeerhverv: En national erstatnings- og taksationskommission med fokus på erstatning til virksomheder i følgeerhverv til dansk minkproduktion. 

Erstatnings- og taksationskommissionernes opgaver
Erstatnings- og taksationskommissionerne har til opgave at vurdere og træffe afgørelse om, hvilken erstatning og kompensation minkvirksomhederne skal have.

For følgeerhverv gælder tillige, at kommissionerne ud fra en række kriterier skal afgøre, om virksomhederne har krav på kompensation, og først herefter udmåle størrelsen af kompensationen.

Ved behandlingen af den enkelte sag skal formændene og medlemmerne bl.a. have indsigt i:

 • Vurdering af ejendomme, driftsmidler, inventar mv.
 • Salg af virksomhed
 • Revision og regnskab.

Formændene kan desuden beslutte at indkalde særligt sagkyndige til at bistå kommissionen med viden, der kan have særlig betydning for vurderingen af erstatningen eller kompensationen i den konkrete sag.

De særligt sagkyndige skal have en specifik viden og et fagligt kendskab, som ikke er repræsenteret blandt de medlemmer, som kommissionerne ellers kan vælge fra listen over medlemmer. Særligt sagkyndige er typisk personer med en særlig indsigt i minkproduktion, pelsindustri, fodervirksomhed m.v.

For at sikre en ensartethed i vurderingen og afgørelserne af erstatninger og kompensation på tværs af kommissionerne og på tværs af landet, er der indarbejdet en række interne retningslinjer for sagsbehandlingen. Tilsvarende vil kommissionerne løbende kalibrere og dermed sammenligne sager på tværs for at sikre ens praksis.

Kommissionsformænd

Nedenfor finder du en liste over formænd for erstatnings- og taksationskommisionerne.

 

Formænd i Erstatnings- og taksationskommissioner

Navn på formand

Hverv/tidligere hverv

Jan Uffe Rasmussen

Fhv. landsdommer

Carsten Michelsen

Fhv. dommer

Poul Erik Nielsen

Dommer

Marianne Madsen

Fhv. dommer

Niels Bjerre

Dommer

Søren Sørup Hansen

Fhv. retspræsident

Svend Erik Hansen

Fhv. dommer

Margit Stassen

Fhv. landsdommer

Henrik Gam

Fhv. landsdommer

Peer Schamburg-Múller

Vicedirektør, ekstern lektor,
adj. professor, censorformand

Poul Holm

Fhv. dommer

Jørgen Bjerkesmoen Petersen

Fhv. dommer

Jøren Ullits Riismøller

Lektor i offentlig ret, Ph.d. og formand for
taksationsmyndigheden for vedvarende energi

Poul Hald Andersen

Fhv. dommer

Lene Sadolin-Holst

Dommer

Betina Juul Heldmann

Retspræsident

Jette Fjordbak Skole

Dommer

Inge Neergaard Jessen

Landsdommer

 

Formænd i Overerstatnings- og taksationskommissioner

Navn på formand

Hverv/tidligere hverv

Bodil Ruberg

Fhv. retspræsident

Eva Staal

Fhv. landsdommer

Maria Elisabeth Mejnertz

Fhv. landsdommer

Jens Rosenløv

Fhv. landsdommer

Søren Rune Schrøder

Dommer

Vagn Kastbjerg

Fhv. retspræsident

Erstatnings- og taksationskommissionernes sammensætning

På siden kan du læse mere om, hvordan erstatnings- og taksationskommissionerne sammensættes og med hvilke medlemmer.

Fødevareministeren har nedsat seks erstatnings- og taksationskommissioner og fire Overerstatnings- og taksationskommissioner og udpeger én eller flere formænd for hver.

Formændene skal have en juridisk baggrund. Hovedparten af formændene har derfor en baggrund som dommere.

Fødevareministeren udpeger ligeledes personer til en liste med medlemmer, hvorfra formændene vælger tre medlemmer ved behandlingen af hver enkelt sag.

(En ny liste er ved at blive udarbejdet).

Medlemmerne skal have indsigt i fagområder så som:

 • Vurdering af ejendomme, driftsmidler, inventar mv.
 • Salg af virksomhed
 • Revision og regnskab

Det er en betingelse for formænd og medlemmer i erstatnings- og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne, at de ikke har tilknytning til minkerhvervet.

Personer med tilknytning til minkerhvervet kan eksempelvis være:

 • Ansøgere i verserende eller afsluttede sager.
 • Nuværende eller tidligere ejere af en mink- eller følgeerhvervsvirksomhed.
 • Ægtefæller og anden nærtstående til nuværende eller tidligere ejere.
 • Nuværende eller tidligere ansatte i en mink- eller følgeerhvervsvirksomhed.
 • Nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer eller aktionærer i en mink- eller følgeerhvervsvirksomhed.
 • Rådgivere i verserende sager.  

Betingelsen, om at personer med tilknytning til minkerhvervet ikke kan deltage i erstatnings- og taksationskommissionerne eller overerstatnings- og taksationskommissionerne, blev indført ved ændringsbekendtgørelse nr. 421 af 22. i april 2024.

Ifølge bekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2022 har formanden for den enkelte kommission til opgave at påse, at medlemmerne i kommissionen ikke har tilknytning til minkerhvervet eller i øvrigt er inhabile efter forvaltningslovens regler.

Fødevareministeren kan til enhver tid ændre antallet af kommissioner og fordelingen af opgaver mellem kommissionerne, hvis det bliver vurderet nødvendigt.

 

Kommissionernes uafhængighed

På siden kan du læse mere om kommissionernes opdrag samt deres uafhængighed.

Erstatnings- og taksationskommissionerne er uafhængige forvaltningsmyndigheder. Ved behandling af sagerne, er Minksekretariatets medarbejdere derfor kun underlagt de enkelte kommissionsformænd – og ikke andre myndigheder.

Minksekretariatet er placeret under Trafikstyrelsen, fordi styrelsen har erfaring med behandling af ekspropriationsudvalgssager. 

Tilsvarende uafhængighed gælder også for overerstatnings- og taksationskommissionerne. Overerstatnings- og taksationskommissionerne er således også fuldstændig adskilte fra kommissionerne, ligesom Minksekretariatet også består af adskilte enheder, der forestår sagsbehandlingen separat for henholdsvis enten erstatnings- og taksationskommissionerne eller overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Overerstatnings- og taksationskommissionerne

På siden kan du læse mere om forholdet mellem erstatnings- og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne, samt hvad du skal gøre, hvis du er utilfreds med en afgørelse.

Hvis en part ikke er tilfreds med en afgørelse truffet af erstatnings- og taksationskommissionen for enten dvalekompensation eller nedlukningserstatning til minkvirksomheden eller følgeerhvervet, kan afgørelsen påklages til overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Enhver part i sagen kan påklage sagen til overerstatnings- og taksationskommissionen, som så vurderer klagen og enten fastholder afgørelsen eller fastlægger en anden erstatning.

Parter i sagen vil typisk være minkvirksomheden eller følgeerhvervsvirksomheder samt disses repræsentant i form af advokat eller revisor. Panthavere og andre rettighedshavere vil også kunne være part i sagen. Endeligt er Fødevarestyrelsen part i sagen på vegne af staten.

Hvis en part ikke accepterer overerstatnings- og taksationskommissionens afgørelse, er det muligt at indbringe sagen for domstolene. 

Minksekretariatet

På siden kan du læse mere om Minksekretariatet.

Minksekretariatet har til opgave at betjene erstatnings- og taksationskommissionerne, såvel som overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Minksekretariatet består af to adskilte dele, hvor den ene varetager sagsbehandlingen for 1. instans (erstatnings- og taksationskommissionerne), og den anden for 2. instans (overerstatnings- og taksationskommissionerne).

Minksekretariatets opgaver består i at yde kommissionerne juridisk og administrativ bistand. Minksekretariatet bistår derfor kommissionerne med sagsbehandlingen, indhentelse af oplysninger fra de relevante parter – herunder fra virksomheden, Fødevarestyrelsen, øvrige som er part i sagen m.fl. Minksekretariatet forbereder sagsfremstilling og afgørelser om erstatning og kompensation.

Det vil derfor også være Minksekretariatet, som udsender materiale, breve m.v. til minkvirksomheder og følgeerhverv, der søger om erstatning og kompensation.

Minksekretariatet hører under Trafikstyrelsen, fordi styrelsen har erfaring med behandling af ekspropriationsudvalgssager. 

Fandt du, hvad du søgte?

Ellers så tag et kig på vores liste over ofte stillede spørgsmål.

Se mere

Senest opdateret 13-03-2023