Minkvirksomhed

Generelt om erstatning til minkvirksomheder

På siden kan du læse mere om, hvilke typer af erstatninger minkvirksomheder kan ansøge om hos erstatnings- og taksationskommissionerne. Du kan også læse mere om de forskellige erstatnings- og kompensationsmuligheder. 

Du har som ejer af en minkvirksomhed ret til at søge om erstatning og kompensation, hvis du ønsker at lukke din minkvirksomhed permanent (permanent nedlukningserstatning), eller hvis du ønsker at lukke din minkvirksomhed midlertidig med ønske om genoptagelse (dvalekompensation).

En minkvirksomhed er en virksomhed ejet af en fysisk eller juridisk person, og som opfylder én af nedenstående betingelser:

 • Hvis din virksomhed var i drift frem til den 4. november 2020 og havde egenproduktion af minkskind i Danmark i 2018, 2019 eller 2020.
 • Hvis din virksomhed er ophørt i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020 og havde egenproduktion af mink i Danmark i 2018, 2019 eller 2020.
 • Hvis din virksomhed var i drift frem til 4. november 2020 og den 4. november 2020 havde disponeret og gennemført konkrete tiltag med henblik på opstart af egenproduktion af mink i 2020 eller 2021.

Du kan læse mere om erstatnings- og kompensationsmodellerne på denne side, hvor du også kan læse mere om, hvordan du ansøger om erstatning og kompensation. 

 

Læs mere om permanent nedlukningserstatning

Læs mere om dvalekompensation

 

Sagsbehandlingsproces

Processen kan blive revideret løbende. Sker dette, vil det fremgå her på siden. 

For at tilrettelægge sagsbehandlingen af din sag bedst muligt, har Minksekretariatet brug for yderligere oplysninger om din virksomhed. Når Minksekretariatet har modtaget sagen fra Fødevarestyrelsen, vil Minksekretariatet kontakte dig eller din repræsentant via Digital Post.

Når du bliver kontaktet via Digital Post, bliver du bedt om at udfylde og indsende en digital blanket med supplerende oplysninger om din minkvirksomhed. Ved at udfylde denne blanket giver du Minksekretariatet et bedre indblik i din virksomhed. Du vil herefter modtage en kvittering for den indsendte blanket.

 

Læs mere om blanket til supplerende virksomhedsoplysninger her

 

Minksekretariatet retter igen henvendelse til dig, når du skal sende et oplysningsskema. Dette skal bruges til den videre sagsbehandling. Typen af oplysningsskema afhænger af hvilken erstatningsopgørelsesmetode, du har valgt. Der er to typer af erstatningsopgørelsesmetoder - den skemalagte model og Erstatning opgjort efter de ekspropriationsretlige principper. Vær opmærksom på, at du kun har mulighed for at vælge den skemalagte model, hvis du havde mink i 2020. Med oplysningsskemaet skal du også indsende en revisorerklæring fra en godkendt revisor.

Minksekretariatet bistår de erstatnings- og taksationskommissioner, der skal behandle din sag. Oplysningerne fra dit oplysningsskema (med tilhørende dokumentation samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen) bliver gennemgået og behandlet af Minksekretariatets medarbejdere – herunder økonomer, sagsbehandlere og administrative medarbejdere.

Det vil derfor være Minksekretariatet, som kontakter dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger for at fortsætte behandlingen af din sag. I forbindelse med afslutningen af sagsbehandlingen vil du blive indkaldt til en besigtigelse. 

Du og din eventuelle rådgiver, vil blive indkaldt til besigtigelse på din(e) minkfarm(e), når din sag er tilstrækkelig oplyst. erstatnings- og taksationskommissionen og Minksekretariatet vil deltage i besigtigelsen. Andre involverede parter, herunder rettighedshavere og Fødevarestyrelsen vil også have mulighed for at deltage. 

 Hvad er en besigtigelse?

En besigtigelse betyder, at erstatnings- og taksationskommissionen, som består af en formand og fire kommissionsmedlemmer, møder fysisk op på din virksomhed på en dag, som I sammen har aftalt. Udover erstatnings- og taksationskommissionen vil Fødevarestyrelsen og eventuelle rettighedshavere blive indkaldt den aftalte dag. En besigtigelse er en fysisk gennemgang af din ejendom og dine minkrelaterede aktiver.

Et minkrelateret aktiv kan være alt fra bygninger og haller til inventar – herunder f.eks. bure, gylletanke, aflivningskasser osv.

Læs mere om erstatnings- og taksationskommissionerne her

 Hvad er formålet med en besigtigelse?

Formålet med besigtigelsen er, at kommissionen skal værdiansætte de aktiver, som fremgår af det oplysningsskema, du har udfyldt sammen med din revisor og indsendt til Minksekretariatet. Denne værdiansættelse foregår i dialog med dig og dine repræsentanter.

Skulle erstatnings- og taksationskommissionen ikke være i stand til at fastsætte værdien af et minkrelateret aktiv, er der mulighed for at kommissionen kan tage billeder af det konkrete aktiv og efterfølgende rådføre sig med en sagkyndig på området.

 Hvornår kommer I og besigtiger min minkvirksomhed?

Når din sag er tilstrækkeligt oplyst, og Minksekretariatet har gennemgået oplysningsskemaet, vil Minksekretariatet sende en forespørgsel ud vedrørende datoer til en besigtigelse. Du modtager en indkaldelse til besigtigelse senest 14 dage, inden den finder sted.

Det er desværre ikke muligt at oplyse præcis hvor lang tid, der går, før din sag vil være klar til besigtigelse, da sagsbehandlingstiden vil variere fra sag til sag.

 Hvordan planlægges besigtigelsen?

Forud for besigtigelsen bliver du eller din repræsentant kontaktet af Minksekretariatet. Det er Minksekretariatets opgave er at yde juridisk og administrativ bistand til kommissionerne. Det betyder, at Minksekretariatet bistår kommissionerne med sagsbehandlingen. Herunder forberedelse af sagsfremstilling, udsendelse af breve, indhentning af oplysninger samt planlægning af besigtigelser. 

Sagsbehandleren kontakter dig eller din repræsentant for at drøfte de praktiske omstændigheder for besigtigelsen. Herunder, hvor mange der kommer, parkeringsmuligheder på eller tæt ved din ejendom, planlægning af gennemgangsrute for besigtigelse m.m.

Skulle der blive behov for at spise frokost under besigtigelsen, står erstatnings-og taksationskommissionen og Minksekretariatet selv for egen frokost, og sagsbehandleren vil derfor typisk spørge dig, om der er et sted på din ejendom, hvor man kan stå eller sidde i læ og spise frokost.

 Hvordan foregår en besigtigelse?

En besigtigelse starter typisk kl. 10. Det vil dog variere fra sag til sag, hvor lang tid besigtigelsen varer. Dette afhænger blandt andet af, hvor stor din ejendom og minkvirksomhed er.

Besigtigelsesdagen starter med at formanden for erstatnings-og taksationskommissionen præsenterer sig selv og kommissionen, så du ved, hvem de er. Herefter begynder besigtigelsen af din ejendom og dine aktiver, herunder minkhaller, øvrige bygninger, bure, gylletanke, aflivningskasser osv.

Besigtigelsen vil som udgangspunkt følge den gennemgangsstruktur, som du har aftalt med Minksekretariatet forud for besigtigelsen.

 Hvad sker der efter besigtigelsen?

Efter erstatnings- og taksationskommissionen har besigtiget din minkvirksomhed, vil der være en kort drøftelse. Dette vil typisk foregå på en nærliggende kro eller idrætshal, hvor du som avler, dine repræsentanter samt Fødevarestyrelsen har mulighed for at komme med bemærkninger. Når alle parter er blevet hørt, trækker erstatnings- og taksationskommissionen sig tilbage for at drøfte og votere sagen. Minksekretariatet deltager i denne drøftelse som sekretær og referent.

Efterfølgende træffer kommissionen afgørelse, og du vil senest syv dage senere modtage et forslag til afgørelse, som du og sagens øvrige parter kan vælge enten at acceptere eller afvise. Bemærk, hvis du indgår i et kalibreringsforløb, vil kommissionen ikke votere på dagen, og syv dages fristen vil ikke blive overholdt.

Forslaget til afgørelsen indeholder din sags faktiske og retlige omstændigheder samt erstatnings- og taksationskommissionens forslag til erstatningsopgørelse. Såfremt alle parter accepterer forslaget til afgørelsen, fraskrives klageretten.

Bliver forslaget ikke accepteret af sagens parter senest 14 dage efter modtagelsen, eller afviser parterne forslaget, træffer erstatnings- og taksationskommissionen endelig afgørelse om din erstatning.

Når den endelige afgørelse er truffet, og parterne i din sag er underrettet, har du mulighed for at klage over afgørelsen til overerstatnings- og taksationskommissionen. Hvis du ønsker at klage, skal det ske senest fire uger efter, at parterne i din sag er blevet underrettet om afgørelsen.

 

Læs mere om de to erstatningsopgørelsesmodeller

Til brug for sagens videre behandling skal du udfylde et oplysningsskema. 

Typen af oplysningsskema du skal udfylde, afhænger af hvilken erstatningsopgørelsesmetode, du har valgt. Oplysningsskemaet skal indsendes sammen med en revisorerklæring fra en godkendt revisor samt øvrige relevante bilag. 

Erstatningsopgørelsesmodeller

På siden kan du læse mere om de to erstatningsopgørelsesmodeller, der bruges til opgørelsen af erstatning eller kompensation til minkvirksomhederne.

Når erstatnings- og taksationskommissionerne beregner din nedlukningserstatning, opgøres erstatningen enten med udgangspunkt i den skemalagte model eller efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning.

Valg af erstatningsopgørelsesmodel

Du kan som udgangspunkt selv vælge, hvilken erstatningsopgørelsesmodel du ønsker at søge. Din mulighed for at vælge opgørelsesmodel, kan dog være indskrænket. Hvis du ikke havde egenproduktion af mink i 2020 kan du kun vælge, at få opgjort erstatningen for værdien af minkvirksomheden efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatningen. 

Læs mere om de to modeller

Den skemalagte model

Erstatning efter de ekspropriationsretlige principper

 

Har du valgt den skemalagte model, men i stedet ønsker erstatningen opgjort efter de ekspropriationsretlige principper - modellen, kan du ændre dit valg. For at ændre dit valg af opgørelsesmodel skal du kunne sandsynliggøre, at du vil kunne få en højere erstatning, ved erstatning opgjort efter de ekspropriationsretlige principper, end efter den skemalagte model.

Du kan ændre dit valg af opgørelsesmodel, indtil der er indgået forlig, eller indtil der er truffet afgørelse i din sag.

 

Med eller uden egenproduktion af mink i 2020

Har din minkvirksomhed haft egenproduktion af mink i 2020, kan du modtage erstatning opgjort efter den skemalagte model eller efter de ekspropriationsretlige principper. Du kan læse mere om de to forskellige erstatningsmodeller nedenfor.

Har din minkvirksomhed ikke haft egenproduktion af mink i 2020, har du kun mulighed for at ansøge om erstatning opgjort efter ekspropriationsretlige principper. 

Det samme gør sig gældende, hvis du havde planlagt opstart af minkproduktion i 2020 eller 2021. Du skal ansøge om at få opgjort din erstatning efter de ekspropriationsretlige principper. Du kan læse mere om ’ Erstatning efter de ekspropriationsretlige principper’ nedenfor.

 

Erstatning efter den skemalagte model

På siden kan du læse mere om den skemalagte model. Den skemalagte model er for dig, som ønsker erstatning opgjort efter en række skemalagte standardværdier.

I den skemalagte model vil erstatningsudmålingen bliver foretaget efter i nedlukningsbekendtgørelsens §§ 4-10.

Når du ansøger om erstatning efter den skemalagte model, skal du indsende et oplysningsskema. Oplysningsskemaet er ved at blive testet og kvalitetskontrolleret, og er derfor ikke tilgængeligt endnu. Oplysningsskemaet vil blive tilgængeligt på denne hjemmeside, så snart det er muligt.

Elementer i erstatningsopgørelsen

Erstatning opgjort efter den skemalagte model vil blive beregnet på baggrund af virksomhedens enkelte dele. 

Den skemalagte model sikrer, at du kan modtage erstatning for nedenstående elementer i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2030:

 • Erstatning for tabt fremtidig indtjening ved produktion af mink
 • Erstatning for minkspecifikke anlægsaktiver
 • Erstatning for ledig bur- og staldkapacitet
 • Erstatning for salg af levende avlsdyr (accessorisk virksomhed)
 • Erstatning for pelsning for tredjemand (accessorisk virksomhed)
 • Erstatning for anden minkspecifik accessorisk virksomhed (øvrig accessorisk virksomhed) 
 • Kompensation for anden virksomhed, som ikke kan omstilles eller videreføres (ekstension)
 • Kompensation for rimelige omkostninger til passiv bevarelse og nødtørftigt vedligehold 

Minkspecifik accessorisk virksomhed omfatter salg af levende avlsdyr, pelsning for tredjemand og øvrig accessorisk virksomhed. Øvrig accessorisk virksomhed kan f.eks. være produktion af bure, produktion af minkfoder, produktion af fodermaskiner, pasning af mink mm.

For at modtage erstatning for en minkspecifik accessorisk virksomhed er det et krav, at denne er registreret på samme CVR-nummer som din minkproduktion.  

Læs mere på siden om følgeerhverv

Den skemalagte model giver mulighed for ekstension. Dette betyder, at hvis du har haft ikke-minkrelateret virksomhed under samme CVR-nummer som din minkproduktion, har du mulighed for at ansøge om kompensation for anden virksomhed, som ikke kan omstilles eller videreføres.

Der gives ikke erstatning for værdien af jord. 

Erstatning opgjort efter de ekspropriationsretlige principper

På siden kan du læse mere om erstatning efter de ekspropriationsretlige principper.

Du kan modtage erstatning efter de ekspropriationsretlige principper, hvis du har haft egenproduktion af mink i 2018, 2019 eller 2020, eller hvis du har gjort konkrete tiltag til opstart af minkproduktion i 2020 eller 2021. 

Erstatningen vil blive opgjort efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning og baserer sig på en individuel vurdering af din virksomhed.  

Når du ansøger om erstatning efter de ekspropriationsretlige principper, skal du indsende et oplysningsskema.

Læs mere under afsnittet ’Sagsbehandlingsproces’.

 

Oplysningsskema - Ekspropriationsretlige principper

Erstatning og opgørelsesmetoder

Værdiansættelsen forventes at ske efter de almindelige principper for værdiansættelse af en virksomhed. Værdiansættelsen vil enten ske med udgangspunkt i kapitalværdien eller substansværdien af din virksomhed.  

Ved kapitalværdien foretager erstatnings- og taksationskommissionen deres vurdering med udgangspunkt i værdien af virksomhedens forventede pengestrømme og virksomhedens økonomiske merværdi. Dette gøres ved brug af DCF-modellen og EVA-modellen, der almindeligvis også anvendes ved værdiansættelse af virksomheder.

Ved værdiansættelse efter substansværdien tages der udgangspunkt i værdien af virksomhedens aktiver.

Virksomhedens aktiver omfatter blandt andet varelager, inventar og patenter. Substansværdimetoden er en almindelig værdiansættelsesmetode til estimering af handelsværdien for specialiserede aktiver, når der ikke er et aktivt marked, som prisen kan sættes ud fra.

Metoden afspejler idéen om, at handelsværdien af et aktiv ikke bør overstige omkostningen til at anskaffe et tilsvarende aktiv med samme karakteristika.

Ved erstatning efter de ekspropriationsretlige principper gives der mulighed for ekstension. Dette betyder, at hvis du har haft ikke-minkrelateret virksomhed under samme CVR-nummer som din minkproduktion, har du mulighed for at ansøge om også at modtage kompensation for denne del af virksomhed, hvis den ikke kan omstilles eller videreføres. 

Der gives ikke erstatning for værdien af jord. 

Læs mere om Følgeerhverv

Dvalekompensation

På siden kan du læse mere om dvalekompensation. Dvalekompensation er for de minkvirksomheder, der ønsker at genoptage sin minkproduktion, når det midlertidige forbud mod hold af mink ophører.

Som ejer af en minkvirksomhed kan du søge om dvalekompensation, hvis du ønsker at genoptage driften af din minkvirksomhed, når det midlertidige forbud mod hold af mink ophører.

Der er tre kriterier for at søge om dvalekompensation. Du skal opfylde mindst èt af kriterierne for at kunne ansøge om dvalekompensation. 

 • Din virksomhed skal have været i drift frem til den 4. november 2020 og have haft egenproduktion af mink i Danmark i 2018, 2019 og/eller 2020. 
 • Din virksomhed skal være ophørt i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020 og skal have haft egenproduktion af mink i Danmark i 2018, 2019 eller 2020. 
 • Din virksomhed skal have været i drift frem til den 4. november 2020 og have planlagt og gennemført konkrete tiltag for at opstarte egenproduktion af mink i Danmark i 2020 eller 2021. 

Hvis du som minkvirksomhed har søgt om dvalekompensation, men på et senere tidspunkt beslutter at lukke din minkproduktion permanent, har du mulighed for at ændre til permanent nedlukningserstatning.

Dette kan du gøre frem til den 31. december 2023. 

Vælger du at lukke din minkproduktion permanent, skal den modtagne dvalekompensation tilbagebetales. 

Læs mere om dvalekompensation

Sagsbehandlingsproces

Når Minksekretariatet har modtaget sagen fra Fødevarestyrelsen, vil Minksekretariatet kontakte dig eller din eventuelle repræsentant via Digital Post. Du bliver bedt om at udfylde et oplysningsskema, som skal danne grundlag for beregningen af din erstatning.

I oplysningsskemaet kan du indtaste de forskellige omkostninger du har haft i forbindelse med det midlertidige forbud, f.eks. omkostninger til el, husleje og vedligehold af anlægsaktiver.

Du kan angive i oplysningsskemaet, om du ønsker besigtigelse.

Formanden for kommissionen vil med udgangspunkt i dit ønske beslutte, hvorvidt der er behov for en besigtigelse eller ej. Hvis avler og kommissionen ikke er enige om behovet for besigtigelse, aftales den nærmere proces i dialog mellem avleren og Minksekretariatet.

Når erstatnings- og taksationskommissionen, og Minksekretariatet, som betjener kommissionen har behandlet din ansøgning og indsendte oplysningsskema, vil du modtage et forslag til forlig.

Du kan vælge enten at acceptere eller afvise dette forlig. Forliget vil indeholde din sags faktiske og retlige omstændigheder samt erstatnings- og taksationskommissionens forslag til erstatningsopgørelse.

Hvis du og sagens øvrige parter accepterer forslaget til forliget, vil Fødevarestyrelsen håndtere udbetalingen af erstatningen. Accepterer du eller sagens øvrige parter ikke forliget inden 14 dage efter modtagelsen, vil erstatnings- og taksationskommissionen træffe afgørelse om din erstatning.

Du har mulighed for at påklage afgørelsen til 2. instans senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne.

 

Blanketter

 

Kompensationsopgørelsesmodel

Når du søger om dvalekompensation, kan du få kompensation for faste omkostninger, inklusive nødvendige driftsomkostninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter i dvaleperioden.

Du vil derfor som oftest kunne modtage kompensation for omkostningstyper såsom:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
 • El og opvarmning
 • Nødvendig, løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software mv.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Øvrige faste omkostninger
 • Visse renteomkostninger og gebyrer
 • Nødvendige lønomkostninger

Nedenfor kan du finde et link til Fødevareministeriets liste med en nærmere beskrivelse af de faste omkostninger, der kan berettige til kompensation.

Bekendtgørelse om minkvirksomheders ansøgning til dvalekompensation

Fødevareministeriets vejledning om dvalekompensation

 

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over din afgørelse, kan du bruge Minksekretariatets klageblanket. Det er også muligt, at indsende en klage til 1.instans@minksekretariatet.dk.
Når Minksekretariatet har modtaget din klage, vil vi vurdere din klage og dens indhold. Minksekretariatet vil herefter enten genoptage sagen i 1. instans eller sende klagen til Minksekretariatets 2. instans, som betjener overerstatnings- og taksationssekretariatet.

Når klagen er modtaget i overerstatnings- og taksationskommissionen, vil du blive orienteret om klagens modtagelse og indhold. Herefter vil Minksekretariatets 2. instans i samarbejde med en formand for kommissionen vurdere klagen og sagens materiale. De vil på baggrund af denne vurdering tage stilling til, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller om der er behov for yderligere materiale eller uddybning af klagen.

Blanket til klage

 

Fandt du, hvad du søgte?

Ellers så tag et kig på vores liste over ofte stillede spørgsmål.

Se mere

Senest opdateret 07-09-2023